Badanie dokumentacji

Problematyka pracy pielęgniarki » Badanie dokumentacji

Dokumentacja jest źródłem informacji o ludziach, przedmiotach i zdarzeniach, jakie miały miejsce w określonym czasie. Dzięki niej można dokładniej poznać interesujący nas wycinek rzeczywistości. Danych o stanie zdrowia podopiecznego dostarczają karty badań profilaktycznych, badań wstępnych, karty zdrowia i karty choroby, wyniki badań laboratoryjnych i specjalistycznych, Pracując w żłobku, przedszkolu, poradni dziecięcej - sięgamy do kart rozwoju psychoruchowego dzieci, a w środowisku rodzinnym do charakterystyk środowiska. Posługując się dokumentacją, trzeba uprzednio sprawdzić jej wiarygodność i autentyczność. Ocenę stanu zdrowia czy poziomu rozwoju może przeprowadzić tylko przygotowany fachowo pracownik, dlatego każdy dokument opatruje się podpisem i ewentualnie pieczątką osoby upoważnionej do zapisów.

Informacji szerszych, dotyczących rejonu, dzielnicy, miasta, województwa lub całego kraju, dostarczają opracowania statystyczne, sprawozdania, materiały archiwalne, roczniki GUS-u, biuletyny służby zdrowia i in. Dokumentacja może przedstawiać zjawiska w sposób dwojaki:

a. Od strony opisowej (charakterystyka środowiska, sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu, obserwacji, sprawozdanie z działalności w rejonie). b. Od strony liczbowej. Dane liczbowe wskazują na częstotliwość zjawisk (zachorowalność, wypadkowość) występujących bądź u konkretnej jednostki, bądź w grupie, czy też w dużej społeczności (województwie, mieście). Na podstawie statystyki można dokładnie ustalić liczbę urodzin, zgonów, zachorowań na poszczególne choroby w określonym wycinku czasu.

Szczególnie dużą wartość dla pracy pielęgniarki środowiskowej mają te dokumenty, które zawierają nie tylko opis suchych faktów, ale jednocześnie wskazują na ich przyczyny. Dzięki takim informacjom można bardziej precyzyjne ukierunkować działanie.