Dane z przeprowadzonych badań

Problematyka pracy pielęgniarki » Dane z przeprowadzonych badań

Określenie problemów występujących u pacjenta dokonywane jest poprzez analizowanie wszystkich zebranych informacji. Te problemy należy nazwać i zrobić ich listę, dzieląc na grupy: np. problemy natury fizjologicznej, psychologicznej i społeczno-ekonomicznej. Dopóty nie notuje się problemu na liście, dopóki nie ma pokrycia w faktach lub w wynikach badań. Lista ich i nazewnictwo ulegają zmianom w miarę zdobywania dalszych wiadomości. Lista problemów może być uzupełniana przez każdą z osób biorących udział w opiece. Wiele osób z dużą praktyką dokonuje czasem przeglądu tych problemów z samym pacjentem.

Do każdego problemu dobiera się sposoby działania i nakreśla plan postępowania. Przeważnie zasięga się informacji od samego pacjenta - jak on ten problem widzi, co czuje, jakie zmiany proponuje. Bierze się następnie pod uwagę wyniki badań, wyniki obserwacji pacjenta. Ocenia się, czy zaszły jakieś .zmiany w stanie pacjenta, czy trzeba może zmienić rozpoznanie i dlaczego. Następnie ustala się plan postępowania i oświaty zdrowotnej.

Proponowany sposób działania, uwzględniający zbieranie materiału informacyjnego, analizę sytuacji, planowanie postępowania i środków, działa pobudzająco na intelekt pielęgniarki, dopinguje do myślenia i usprawniania pracy, a pacjentom zapewnia poprawę opieki.