DZIECI I MŁODZIEŻ W RODZINIE

Problematyka pracy pielęgniarki » DZIECI I MŁODZIEŻ W RODZINIE

Rola dziecka w rodzinie może być różna, a jego samopoczucie bardzo zróżnicowane. Pielęgniarka środowiskowa, mająca do czynienia z różnymi rodzajami rodzin, powinna w swoim rozpoznaniu zwrócić baczną uwagę na pozycję dzieci w domu rodzinnym i starać się tak zorganizować środki oddziaływania, aby przywrócić dziecku jego właściwą pozycję. Dziecko sil-nie przeżywa wszystkie sprzeczki i niesnaski między rodzicami, ponieważ podważają one jego poczucie bezpieczeństwa. Jest zaniepokojone sytuacją, jaka z postępowania rodziców rzutuje na całość życia rodzinnego. Czuje się tylko wtedy bezpieczne, kiedy między rodzicami panuje spokój. W małżeństwach skłóconych brak mu nie tylko miłości i serdeczności, ale szczególnie bezpieczeństwa. Jest to podstawowa potrzeba, której niezaspokojenie powoduje poważne następstwa w za-chowaniu dziecka. Dziecko, które utraciło miłość rodziców, stara się ją odzyskać, zwrócić uwagę na siebie i często używa środków niedozwolonych, dyskwalifikujących je w oczach nie tylko rodziny, ale i szerszego otoczenia. Naraża się również na przykrości ze strony rodziców, a często nawet na bardzo dotkliwe kary. To nie tylko nie zmienia sytuacji dziecka, ale utrudnia proces jego socjalizacji, a poza tym uniemożliwia zaspokajanie miłości oraz zaburza poczucie bezpieczeństwa.

Na postępowanie dziecka, jego reakcje wpływa nie tylko stosunek uczuciowy rodziców, ale również rodzaj wymagań, jakie mu się stawia. Niewłaściwe postawy rodziców wobec dziecka przejawiają się w nadmiernych lub niedostatecznych wymaganiach.