Interakcje

Problematyka pracy pielęgniarki » Interakcje

Interakcje mogą zachodzić między osobnikami z różnych grup społecznych i w różnym wieku. Do najpierwszych będą należały interakcje między dzieckiem i matką czy ojcem, a więc zachodzące w grupie rodzinnej. Kiedy dziecko wychodzi z grona rodziny do szerszych zespołów, będą występowały interakcje między dziećmi przedszkolnymi czy szkolnymi, między dziećmi i nauczycielem. Po podjęciu pracy zawodowej zaczynają kształtować się interakcje między współpracownikami itd. Interakcje mogą występować pomiędzy osobnikami mającymi te same zainteresowania lub uprawiającymi ten sam. sport. Na przykład zainteresowani wędkarstwem mogą nawiązywać pozytywne interakcje niezależnie od stanowiska czy pełnionej funkcji, które w tym przypadku nie odgrywają żadnej roli. Ryby łapać mogą razem, tuż obok siebie, dyrektor przedsiębiorstwa i robotnik czy urzędnik. Ich potrzebą jest np. osiągnięcie w wędkarstwie dużych sukcesów, a motywy będą ich pobudzały do czynności pozwalającej na osiągnięcie zamierzonego celu.

Interakcje zachodzą również między partnerami o zdecydowanych postawach społecznych. Będą występowały między osobnikami o cechach negatywnych, a więc chuligańskich, agresywnych, i działały na szkodę innych, lub w zespołach pijackich czy narkomańskich, szkodzących jednostkom należącym do danej grupy. W otoczeniu spotykamy interakcje wyrażające się sympatią do drugiej osoby, posłuszeństwem lub antypatią, nieposłuszeństwem, krnąbrnością itp. Takie interakcje będzie obserwowała pielęgniarka w każdym środowiska. Wyrażają się one w stosunkach osobniczych w danej grupie między poszczególnymi osobami - zarówno między zdrowymi, jak zdrowymi i chorymi. Rodzice mogą dzieci kochać i zajmować się nimi, a mogą uważać, że są dla nich ciężarem, utrudniającym im życie. Podobny stosunek może być do osób starych, przewlekle chorych czy kalek, które można pielęgnować i otaczać opieką lub zaniedbywać, uważając że są tylko ciężarem dla rodziny. Interakcje niechęci czy antypatii do partnera, który nie zasłużył sobie na to, są bolesne i często wywołują reakcje dokuczania otoczeniu, okazującemu nieprzychylne postawy.