Ludzie oraz stosunki panujące między nimi

Problematyka pracy pielęgniarki » Ludzie oraz stosunki panujące między nimi

Ludzie oraz stosunki panujące między nimi tworzą tzw. środowisko społeczne. Częstotliwość kontaktów, ich jakość i różnorodność jest w dużym stopniu uzależniona od liczebności osób wchodzących w skład danego środowiska, ich płci, wieku, wykształcenia, struktury zawodowej oraz upodobań czy potrzeb jednostki. W wyniku działalności ludzi powstaje pewien dorobek kulturowy w postaci zwyczajów, obyczajów, wierzeń i norm społecznych. Ludzie obcując z wytworami kultury doznają wielu przeżyć estetycznych, emocjonalnych lub intelektualnych, co rzutuje na kształtowanie się ich osobowości.