Pielęgniarka pracująca w poradniach

Problematyka pracy pielęgniarki » Pielęgniarka pracująca w poradniach

Pielęgniarka pracująca w poradniach, w szkole, żłobku w przychodni przyzakładowej lub środowisku domowym dokonuje różnych pomiarów dla oceny sprawności funkcjonowania organizmu jako całości lub niektórych jego części. Poza wymienionymi już pomiarami masy i wzrostu sprawdza się ostrość wzroku, słuchu, wielkość ciśnienia krwi, szybkość tętna, wysokość temperatury ciała, siłę mięśni, pojemność klatki piersiowej itd.

Aby na podstawie uzyskanych danych liczbowych ocenić sprawność funkcjonowania jakiegoś układu bądź przebieg ogólnego rozwoju organizmu, trzeba je porównać z opracowanymi normami. Normy są zestawami wielkości „wystarczających do tego, by nasilenie lub wielkość danego zjawiska uznać za optymalne" (Radlińska H., 1961, s. 129 - p. piśm.). Przykładami takich norm mogą być: tablice prawidłowej częstotliwości tętna, tablice wagi (masy) i wzrostu należnych dla każdego roku życia dzieci i młodzieży, normy ciśnienia krwi itp. Pomiary, o których była mowa, dotyczą sposobów badania odchyleń w funkcjonowaniu organizmu u jednostek ludzkich. Nie posiadamy, jak dotąd, ani skal służących do pomiaru środowiska, ani też norm czy wzorców, które służyłyby do przeprowadzania porównań. Stworzenie ich nie jest zadaniem łatwym, gdyż środowisko jest całym konglomeratem zjawisk wymagających oddzielnej oceny. Zarówno do ustalenia norm, jak i wzorów potrzebne są badania prowadzone wśród większej liczby środowisk.