Pomoc w usługach

Problematyka pracy pielęgniarki » Pomoc w usługach

Dalszą grupę środków stanowi pomoc w usługach. Największe zapotrzebowanie występuje na pomoc w wykonywaniu licznych prac domowych, jak sprzątanie, gotowanie, zmywanie naczyń, przyniesienie wody, węgla, napalenie w piecu. Do wykonywania tych czynności przewiduje się pracownice fizyczne, którymi dysponuje PKPS, i siostry pogotowia PCK (w zakres ich obowiązków wchodzą niektóre z ww. prac). Cała trudność polega jednak na tym, że potrzeby przerastają istniejące możliwości, zarówno jeśli chodzi o liczbę niosących pomoc, jak i zasoby finansowe.

Ludzie mało sprawni, starsi, upośledzeni potrzebują także zorganizowania pomocy w takich czynnościach, jak malowanie, generalne porządki domowe, naprawy. Można w tych sprawach szukać pomocy w zakładach pracy, w których te osoby kiedyś pracowały, lub w PKPS. Aby móc skutecznie działać w zakresie pomocy materialnej dla podopiecznych, należy mieć dobre rozeznanie w preliminarzach wydatków przeznaczonych na ten cel w wydziałach opieki społecznej, prezydium rad narodowych oraz innych organizacjach społecznych i zawodowych. Znając potrzeby materialne swego rejonu i sumy budżetowe, którymi można dysponować, łatwiej jest racjonalnie gospodarować przeznaczonymi na ten cel pieniędzmi i najpierw załatwiać potrzeby najpilniejsze, a następnie drugo- i trzeciorzędne. Nie można dysponować kwotami, jeśli się nie wie, czy one istnieją.

Ważnym sprzymierzeńcem w działalności pielęgniarki środowiskowej jest oświata zdrowotna. Szerzenie oświaty zdrowotnej pozwala na przekształcanie świadomości ludzi i kształtowanie pozytywnych nastawień do higieny życia codziennego i zachowania własnego zdrowia. Do środków rzeczowych będą należały wszystkie pomoce i materiały z zakresu oświaty zdrowotnej. Mając odpowiednie materiały, można właściwie organizować zajęcia z podopiecznymi z tego zakresu. Do niezbędnego sprzętu będą należały rzutniki i zestawy przezroczy dobrane tematycznie. Tematy obejmowałyby zestaw wyposażenia do kąpieli niemowlęcia, żywienia go, pielęgnowania itp. Poza tym niezbędne byłyby broszurki, plakaty, ulotki, książki z zakresu oświaty zdrowotnej, aby pielęgniarka miała się czym posługiwać przy realizacji poszczególnych zagadnień.