Środowisko rodzinne

Problematyka pracy pielęgniarki » Środowisko rodzinne

Środowisko rodzinne jest środowiskiem naturalnym o dużej spójności, którego członkowie są ze sobą powiązani silnymi więzami biologicznymi, emocjonalnymi, materialnymi i gospodarczymi. Każda rodzina posiada swą wewnętrzną organizację, Podział czynności, obyczaje i normy towarzyskie. Rodzina jest grupą społeczną o ogromnym znaczeniu praktyczno-życiowym zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. W rodzinie spędza się większość wolnego czasu, tu mają miejsce wszystkie Ważniejsze dla człowieka zdarzenia, takie jak zawieranie związków małżeńskich, urodziny dzieci, wydawanie ich za mąż, choroby osób bliskich itp. W rodzinie przychodzą na świat dzieci 1 tu kształtuje się ich osobowość, to dokonuje się ich socjalizacja. Duży wpływ na przebieg tych zjawisk mają układy stosunków między rodzicami i dziećmi oraz przykład dawany Przez rodziców. Wiadomo bowiem, że dziecko w pierwszym °kresie życia uczy się przez naśladowanie. Przywiązanie do rodziców i podziw dla nich powoduje, że dziecko przejmuje wzory zachowań, normy, wierzenia, idee i wartości, jakie Panują w rodzinie. Przenikają one w głąb psychiki i mocno się utrwalają.

Duża rola, jaką rodzina odgrywa w życiu każdej jednostki, Polega na tym, że wzajemne stosunki oparte są na więzach . Czuciowych i bezinteresowności. Tu realizują się wspólne dążenia do szczęścia i sukcesu, które decydują o równowadze Psychicznej człowieka, a nawet o jego osiągnięciach zawodowych. działanie jednorazowe bodźców zbyt silnych, albo też długo- Wale działające bodźce słabsze prowadzą zwykle do występowania zaburzeń organicznych. Wyznaczają również sposób chowania człowieka i jego reakcje. Z tych względów powinien być przedmiotem zainteresowania pielęgniarek w środowisku rodzinnym działa wiele czynników wpływa- , na jej stan. Ważniejsze z nich postaramy się tu zasygnalizować.