Wiadomości z oświaty zdrowotnej

Problematyka pracy pielęgniarki » Wiadomości z oświaty zdrowotnej

Wiadomości z oświaty zdrowotnej można przekazywać różnymi sposobami lub stosować różne metody, ale przede wszystkim należy dołożyć starań, aby podopieczni byli zaangażowani w tym, czego się uczą oraz dążyli do przełamania przesądów i podejrzeń. W metodach nauczania można wyróżnić trzy rodzaje. Rodzaj pierwszy to wykład. Jest to metoda, w której nauczający stanowi punkt centralny, w której występuje supremacja nauczyciela nad uczącym się. Nauczający jest osobą centralną, on „przekazuje", „podaje", „poleca", „wyjaśnia", a uczący się „przyswaja" (percypuje) podawane wiadomości. Następną metodą jest oddziaływanie indywidualne, a więc przekazywanie wiadomości każdej osobie oddzielnie. Jest to nauczanie indywidualne, dające w pewnych przypadkach lepsze wyniki niż wykład, ale nie mające większego wpływu na wytwarzanie postaw okazuje się, że wykład i nauczanie indywidualne w małym stopniu zmieniają dotychczasowe postawy czy wpływają na kształtowanie nowych. Wreszcie trzecią metodą, znacznie mniej stosowaną od poprzednich, jest dyskusja na określony temat w grupie. W tej metodzie dominuje rola grupy, a nie jednostki czy nauczającego.