Zdobywanie informacji o swoim rejonie

Problematyka pracy pielęgniarki » Zdobywanie informacji o swoim rejonie

Celem działalności pielęgniarki środowiskowej jest przyczynienie się do umacniania i podnoszenia stanu zdrowia podopiecznych i pomagania im w ten sposób do sprawnego funkcjonowania w otaczającym ich środowisku oraz osiągania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Sprostanie tym zadaniom zależy m. in. od ekonomicznego gospodarowania czasem i siłami. Pielęgniarka chcąc eliminować szkodliwe czynniki tkwiące w środowisku musi wiedzieć, jakie są te szkodliwości i jaki jest stan zdrowia ludności. Bardzo pomocne będzie wykorzystanie wiadomości z zakresu epidemiologii mówiących o kształtowaniu się chorobowości w kraju i na danym terenie. Pomagają one w określeniu grup w obrębie populacji, które są bardziej narażone na niektóre schorzenia lub czynniki szkodliwe, aby na nich skoncentrować działalność profilaktyczną.

Istniejący stały nadzór epidemiologiczny może dostarczać także informacji o endemicznie występujących schorzeniach na danym terenie, o rozmieszczeniu chorób oraz o grożącej epidemii, co staje się sygnałem do podjęcia środków prowadzących do ograniczania czy zmniejszania jej zasięgu. Dalszym źródłem informacji jest statystyka medyczna, podająca dane liczbowe o zachorowaniach na poszczególne choroby, chorobowości, o zgonach i ich przyczynach.

Z obserwacji zjawisk nietrudno przekonać się o tym, że nie każdy człowiek narażony na działanie wirusów lub bakterii chorobotwórczych ulega chorobie. Zależy to z jednej strony od inwazyjności bakterii i ich liczby, z drugiej zaś od organizmu atakowanego. Badania epidemiologiczne wykazują, że w stanie odporności występują wahania pod wpływem zmian zachodzących w środowisku, a więc pod wpływem zmieniających się pór roku, temperatury, wilgotności, ruchu powietrza, nasłonecznienia itd. Byłoby znacznym uproszczeniem, gdyby przyjąć, iż tylko wyszczególnione czynniki decydują o zachorowaniach ludzi. Podatność organizmu na chorobę zależy od stanu jego odporności, a ta jest wynikiem sposobu odżywiania, trybu życia, dawkowania zmęczenia i odpoczynku, warunków mieszkaniowych, zagęszczenia mieszkań, częstotliwości kontaktów z innymi ludźmi, wieku, płci, zawodu, mobilności itd. Dużą pomocą w poznaniu środowiska ludzkiego mogą mieć dla pielęgniarki dane demograficzne . Źródłem ich są roczniki demograficzne. Orientują nas one o ogólnej sytuacji w kraju oraz w poszczególnych województwach, a nawet i w dużych miastach wydzielonych. Można też dowiedzieć się z nich o różnicach zachodzących np. w wielkości rodzin, wieku zawierania małżeństw, liczbie rozwodów, dochodach ludności mieszkającej w miastach i na wsi. Prześledzenie tych zmian w czasie dostarcza nam dodatkowo wiedzy o dynamice przemian i pozwala na prognozowanie sytuacji i przewidywanie, jaki kierunek działań należy przyjąć. Jeśli np. dowiadujemy się, że wzrasta z roku na rok liczba małżeństw zawieranych przez bardzo młode osoby i młodociane i jednocześnie rośnie liczba rozwodów w tychże rocznikach, fakt ten powinien stać się sygnałem do podjęcia działań rozpoznawczych dotyczących przyczyn oraz sposobów zapobiegających występowaniu tego negatywnego zjawiska.